A B C D E F G H J K
Em Es

Emma Rawicz

brytyjska saksofonistka (ur. 2002)

Esperanza Spalding

amerykańska wokalistka i kontrabasistka (ur. 1984)